SP9KJM na XVI Zjeździe Delegatów ZW LOK w Katowicach

W ostatnią niedzielę tj. 14 marca br. w Miejskim Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śląskich odbył się XVI Zjazd Delegatów Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach, na którym wybrano nowy Zarząd Wojewódzki LOK oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów LOK, który odbędzie się najprawdopodobniej w czerwcu br. Mimo mi poinformować, że nowym prezesem LOK w Katowicach został wybrany krótkofalowiec Leszek Waligóra SP9WZR z klubu SP9KDU w Tarnowskich Górach. To wróży przyszłymi dobrymi relacjami pomiędzy naszym klubem, a ZW LOK. Po Zjeździe uzgodniliśmy z nowym prezesem zasady współpracy i wstępny plan zamierzeń na najbliższe miesiące i lata.

Klub SP9KJM zapewnił logistykę Zjazdu pomagając w przygotowaniu zebrania, jak też zorganizował mini wystawę starego, historycznego sprzętu w postaci niektórych zabytkowych urządzeń nadawczo-odbiorczych tj. radiostacji RBM 1 i R 105 D, kolekcji kluczy telegraficznych, sprzętu do SSTV i innego sprzętu z demobilu. Nie zabrakło też innych pamiątek w postaci kart QSL, kroniki klubowej, generatora akustycznego do nauki telegrafii oraz informacji o klubie.

Niektóre prezentowane pamiątki klubowe

Prezes klubu Tadeusz SP9HQJ na Zjeździe pełnił obowiązki protokolanta, natomiast Józef SQ9FII był dyżurnym fotografem zjazdowym wykonując zdjęcia i filmując przebieg obrad. Po zakończeniu obrad zaprosiliśmy prezesa LOK płk Jerzego Salamuchę do obejrzenia naszego klubu. Prezes LOK wpisał się do naszej księgi pamiątkowej.

A oto kilka migawek fotograficznych obrazujących przebieg Zjazdu:

Rozpoczęcie XVI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów przez wiceprezesa Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Katowicach ppłk rezerwy Ryszarda Kasprzyka
Przy stole prezydialnym: ppłk rez. Ryszard Kasprzyk i prezes LOK płk rez. Jerzy Salamucha
Na sali obrad
Na sali obrad
Na sali obrad
Na sali obrad
Na sali obrad
Prezydium Zjazdu. Od lewej: Tadeusz SP9HQJ w roli protokolanta, wiceprezes Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Katowicach ppłk rez. Ryszard Kasprzyk oraz prezes LOK płk rez. Jerzy Salamucha
Komisja Mandatowa
Komisja Skrutacyjna
Komisja Uchwał i Wniosków. Z prawej Honorowy Prezes LOK płk rez. Grzegorz Jarząbek
Sprawozdanie z pracy ustępującego Zarządu ZW LOK składa wiceprezes ZW LOK ppłk Ryszard Kasprzyk
Powiększone Prezydium o nowo wybranego prezesa LOK w Katowicach
Leszka Waligórę SP9WZR (trzeci z lewej)
Prezes PZK i jednocześnie prezes klubu SP9KJM Tadeusz SP9HQJ wręcza
okolicznościowy grawerton prezesowi LOK płk Jerzemu Salamusze
Podobny grawerton otrzymał również wiceprezes LOK w Katowicach ppłk Ryszard Kasprzyk
Od lewej: wiceprezes ZW LOK w Katowicach ppłk rez. Ryszard Kasprzyk, nowo wybrany prezes ZW LOK Leszek Waligóra SP9WZR, odznaczony działacz LOK z Rybnika kpt rez. Adolf Siemaszkiewicz oraz prezes LOK płk rez. Jerzy Salamucha
Uczestnicy Zjazdu
Na pierwszym planie z maseczką w lewej dłoni Honorowy Prezes LOK płk rez. Grzegorz Jarząbek
Po obradach zaprosiliśmy prezesa LOK płk rez.  Jerzego Salamuchę i nowo wybranego prezesa LOK w Katowicach Leszka Waligórę SP9WZR do obejrzenia naszego klubu

Informacja o zjeździe znajduje się również na stronie:
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/xvi-wojewodzki-zjazd-delegatow-lok.17539/

Info: Tadeusz SP9HQJ