Stanowisko PZK w sprawie przeprowadzenia egzaminów przez organizacje krótkofalarskie

     Być może nie wszyscy członkowie klubu, ale również krótkofalowcy w kraju nie wiedzą, że jest przygotowywana ustawa – Prawo komunikacji elektronicznej. Szczegóły w tej sprawie znajdują się na stronie: https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4689. Dotychczas wiele spraw dotyczących naszego środowiska było unormowane w wielu aktach prawnych np. w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Przepisy proponowanej ustawy tj. Prawo komunikacji elektronicznej normują nasze sprawy w jednym akcie prawnym. Konsultacje w sprawie tej proponowanej ustawy trwały do 28 sierpnia br. i PZK, podobnie jak inne stowarzyszenia, w tym dniu przesłało oficjalne stanowisko PZK. 10 września br. odbyły się, zapowiedziane wcześniej, warsztaty w sprawie doprecyzowania stanowisk. W imieniu Prezydium ZG PZK w warsztatach tych przeprowadzonych drogą elektroniczną wziął udział sekretarz PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR. Stanowisko PZK w kwestii powierzenia egzaminów na licencje nadawcze organizacjom pozarządowym jest zbliżone do stanowisk innych polskich stowarzyszeń krótkofalarskich. Krótko mówiąc: PZK stoi na stanowisku, że egzaminy mogą odbywać się za pośrednictwem organizacji krótkofalarskich podobnie jak jest to w ARRL. Ale cała logistyka dotycząca egzaminów nadal powinna pozostać w gestii UKE – mam tu na uwadze sprawę przetwarzanie danych osobowych, sprawę prowadzenia dokumentacji itd. Zatem wg koncepcji nie tylko PZK, rola egzaminatora sprowadzałaby się jedynie do umożliwienia kandydatowi na krótkofalowca zapewnienia komputera z odpowiednim oprogramowaniem, a kandydat odpowiadałby na pytania w wylosowanym zestawem pytań przygotowanym przez UKE. Egzaminator, podobnie jak egzaminator na prawo jazdy, przeprowadziłby egzamin praktyczny, a potem komplet dokumentów przekazałby do UKE. Zatem cała biurokracja związana z wydaniem uprawnień należałaby do UKE.

Poniżej tekst stanowiska PZK przekazanego 10 września br. w czasie warsztatów.

Polski Związek Krótkofalowców                                           Bydgoszcz 2020-09-10

Sekr. ZG PZK                                                                        l.dz.prez.76/2020

sp2jmr@pzk.org.pl

tel. 602-248-182, 784-479-407

Stanowisko PZK prezentowane podczas warsztatów na temat modelu egzaminów w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w dniu 10.09.2020

Poszczególne punkty odnoszą się do agendy warsztatów przekazanej drogą elektroniczną w dniu 03 września 2020 r.

1. Koncepcja przeprowadzania egzaminów przez organizacje radioamatorskie.

Od ponad 13 lat (od 14.04.2007 r.) egzaminy na świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przeprowadzane są w formie testowej. Początkowo ta forma przyjmowana była z niechęcią, zyskując jednak z czasem coraz większą akceptację środowiska. Dla zapewnienia przejrzystości systemu egzaminowania na stronie UKE zamieszczone są pytania wraz z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna. Dziś nie wyobrażamy sobie, aby mogło być inaczej.

Sytuacja obecna: Ze zbioru pytań generowane losowo testy egzaminacyjne indywidualne dla każdego egzaminowanego – 5 pytań dla każdego z czterech przedmiotów egzaminacyjnych. Zestaw egzaminacyjny składa się z testu z 20 pytaniami oraz arkusza z polami do zaznaczania poprawnej odpowiedzi, który to po egzaminie weryfikowany jest przez egzaminatora na podstawie klucza wskazującego poprawną odpowiedź drukowanego jako integralną część zestawu egzaminacyjnego. Te trzy elementy: zestaw pytań, arkusz odpowiedzi i klucz posiadają unikalny numer, a dla potrzeby elektronicznego przetwarzania drukowany kod EAN (paskowy).

Podczas wdrażania testowych egzaminów miałem przyjemność spotkać się ze Ś.P. Arturem Wojcieszkiem (filarem tego projektu) i pamiętam jego słowa, że chciałby, aby osoba egzaminowana mogła zdawać egzamin bezpośrednio na monitorze komputera.

Uważamy, że UKE powinien podjąć działania rezygnacji z egzaminów papierowych na rzecz nowszych technologii komputerowych, niezależnie od tego kto będzie te egzaminy przeprowadzał. Z tego co wiem, to taka forma egzaminowania na świadectwa lotnicze wprowadzona jest w ULC-u. Czas pandemii skłania do tego, aby unikać skupisk, a najbezpieczniejszym wydaje się być egzamin przy monitorze: tylko zdający i nadzorujący z boku egzaminator.

W przyszłości taki egzamin powinien przeprowadzać powołany przez Prezesa UKE desygnowany przez stowarzyszenie egzaminator na swoim komputerze mając dostęp do oprogramowania będącego własnością UKE.

Część praktyczną egzaminu realizuje egzaminator, a jego wynik odpowiednio zapisuje w programie egzaminacyjnym.

Gotowy arkusz egzaminacyjny zwierający wyniki egzaminów testowego oraz praktycznego byłby elektronicznie natychmiast po egzaminie przesyłany do sekretarza komisji będącego pracownikiem UKE.

2. Organizacja egzaminów i uprawnienia Prezesa UKE.

Naszym zdaniem powinna nastąpić rezygnacja z sesji w dotychczasowym rozumieniu czyli ustalony dzień, godzina, miejsce i kilkadziesiąt osób egzaminowanych podczas sesji.

Osoba zainteresowana zdaniem egzaminu w SRA wybiera z listy egzaminatorów publikowanej przez UKE jednego i umawia się z nim na egzamin. Dalej jak w punkcie 1.

Zmiana formy leży w gestii Prezesa UKE. Uprawnienia Prezesa UKE wynikają z przepisów krajowych oraz międzynarodowych i tu nie ma naszym zdaniem pola do dyskusji. Poniżej odnośne zapisy:

Prawo telekomunikacyjne: – „Prezes UKE wydaje świadectwo operatora urządzeń radiowych na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu…”

Rekomendacja CEPT T/R 61-02- „Zaleca się, aby Administracje państw zrzeszonych w CEPT wydawały wspólnie przyjęte Świadectwo Radiooperatora w Służbie Amatorskiej (HAREC) osobom, które zdały odpowiedni egzamin zgodny z Programem Egzaminacyjnym HAREC”

RR ITU: „Administracje sprawdzają kwalifikacje każdej osoby, która chce prowadzić stację amatorską”.

3. Wymagania wobec organizacji.

Organizacje desygnujące egzaminatorów muszą mieć w Statucie zapis o działalności w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej oraz posiadać status OPP i być zarejestrowane w KRS. Pozostałe warunki zgodnie z Ustawą Prawo o stowarzyszeniach z 1989 r.

Potencjalni egzaminatorzy, po desygnowaniu ich przez stowarzyszenia  podejmują współpracę z Prezesem UKE jako egzaminatorzy np. na zasadach wolontariatu.

Wymagania w stosunku do egzaminatorów będą przedmiotem ustaleń pomiędzy UKE, a stowarzyszeniami.

4. Dokumenty związane z służbą radioamatorską (świadectwa, pozwolenia, pozwolenia klubowe).

Zgodne z rekomendacjami CEPT T/R 61-02 świadectwa i 61-01 pozwolenia indywidualne, a klubowe po uzgodnieniu ze środowiskiem.

5. Charakter dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu (w przypadku rezygnacji ze świadectwa operatora urządzeń radiowych).

W zasadzie niemożliwa jest rezygnacja ze Świadectwa operatora. Polska stosując zalecenie CEPT T/R 61-02 zobowiązana jest do wydawania świadectw każdej osobie dowolnej narodowości, która zda egzamin.  

Jednakże gdyby zrezygnować ze Świadectwa operatora, wówczas dokument wydawany przez UKE winien zawierać wszystkie informacje zgodnie z rekomendację CEPT T/R 61-02

Natomiast gdyby pozostawić świadectwo, wówczas winno być ono wydane zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do Zalecenia T/R 61-02 i powinno być wydawane bez zbędnych w obecnej dobie elementów uwierzytelniających.

Piotr Skrzypczak SP2JMR sekretarz PZK

     Czekamy zatem na wejście w życie proponowanej ustawy. Sprawy szczegółowe odnoszące się do egzaminów zostaną uregulowane w stosownym rozporządzeniu po wcześniejszych dalszych uzgodnieniach.

Info: Tadeusz SP9HQJ, prezes PZK i prezes klubu SP9KJM