Wznowienie działalności klubowej i inne wiadomości

Informuję wszystkich członków i sympatyków klubu, że w najbliższy wtorek tj. 9 czerwca br. klub wznawia swoją działalność. Każdy przybyły do klubu winien posiadać przy sobie maseczkę. W klubie będzie żel odkażający do zastosowania przez każdą osobę przebywającą w klubie. Operatorzy pracujący na radiostacji klubowej po jej zakończeniu będą mieli obowiązek odkażenia urządzenia, a zwłaszcza mikrofonu lub klucza telegraficznego. Te warunki są znośne i sprostamy wyzwaniu. Zapraszamy zatem do odwiedzania naszego klubu.

A oto kolejna informacja:

Wyciąg z Protokołu Nr 2/2020 posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego

Polskiego Związku Krótkofalowców

     Posiedzenie Prezydium ZG PZK zostało zwołane przez Prezesa PZK na podstawie § 23, pkt. 3 i 4 Statutu PZK oraz Regulaminu Organizacyjnego ZG PZK § 11, w szczególności pkt. 5, na 2 czerwca 2020 r. godz. 20.00 w trybie telekonferencji, dla omówienia bieżących spraw Związku.

     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium ZG PZK: Waldemar Sznajder 3Z6AEF (prezes PZK), Jan Dąbrowski SP2JLR (skarbnik PZK), Tadeusz Pamięta SP9HQJ (wiceprezes PZK), Piotr Skrzypczak SP2JMR (sekretarz PZK), oraz Roman Bal SP9MRN (wiceprezes PZK), a także Kol. Jerzy Gomoliszewski SP3SLU. Wszyscy brali udział w posiedzeniu porzez komunikator internetowy, ze swoich miejsc zamieszkania.

  1. Otwarcie posiedzenia.

W dalszym ciągu Prezes PZK odczytał swoje oświadczenie, skierowane do Prezydium ZG PZK, wysłane do Sekretariatu ZG PZK pocztą elektroniczną na adresy członków Prezydium ZG PZK.

Zebrani przyjęli do wiadomości oświadczenie prezesa. Ustalono, że prowadzącym bieżące posiedzenie ma być do jego zakończenia ma być Kol. Waldemar 3Z6AEF.

Wobec zmniejszenia składu Prezydium, dokonano jego uzupełnienia. Kooptując Kol. Jerzego SP3SLU, zastępcę członka Prezydium, wybranego na Krajowym Zjeździe Delegatów PZK w 2016 roku (§ 25 pkt. 1 Statutu PZK oraz § 10 pkt. 1 Regulaminu ZG PZK).

  • Rekonstrukcja funkcji w Prezydium ZG PZK.

Po krótkiej dyskusji i uzgodnieniach, Prezydium podjęło uchwałę o podziale funkcji.

Uchwała nr 1 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców z dnia 02.06.2020 r.

  1. Prezydium ZG PZK na posiedzeniu 2 czerwca 2020 r. w trybie telekonferencji dokonało podziału funkcji następująco:

– Tadeusz Pamięta SP9HQJ – Prezes PZK

– Roman Bal SP9MRN – Wiceprezes PZK

– Jerzy Gomoliszewski SP3SLU – Wiceprezes PZK

– Jan Dąbrowski SP2JLR – Skarbnik PZK

– Piotr Skrzypczak SP2JMR – Sekretarz PZK.

  • Uzasadnienie i podstawa prawna.

Rekonstrukcja Prezydium nastąpiła w związku z rezygnacją Waldemara Sznajdera 3Z6AEF z funkcji członka Prezydium i Prezesa PZK oraz dokonanej na podstawie § 25pkt. 1 Statutu PZK  kooptacji Jerzego Gomoliszewskiego do składu Prezydium, wobec wymogu § 67 pkt. 6 w owiązaniu z § 10 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Głównego PZK.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZK zakończono o godz.21.30.

   Posiedzenie prowadził:                                                     Protokołował:

Waldemar Sznajder 3Z6AEF                                         Piotr Skrzypczak SP2JMR

Komentarz Tadeusza SP9HQJ:

     Oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa PZK i z funkcji członka Prezydium ZG PZK, złożone przez dotychczasowego Prezesa PZK Waldemara Sznajdera 3Z6AEF było zupełnym zaskoczeniem dla członków Prezydium. Do godziny 20.00 nikt z nas nie wiedział o takiej decyzji podjętej przez dotychczasowego Prezesa, który uzasadniał to względami rodzinnymi i osobistymi. Nie mniej jednak oświadczył, że nadal będzie wspierał nas w działaniach Prezydium. W zaistniałej sytuacji Prezydium zmuszone było do przyjęcia tego faktu do wiadomości. Jednocześnie wszyscy członkowie Prezydium podziękowali Waldkowi 3Z6AEF za stworzenie bardzo dobrej atmosfery i wspólnej, twórczej pracy na rzecz PZK. Współpraca w takim dotychczasowym, doborowym  gronie to był dla nas wielki zaszczyt.

     W zaistniałej sytuacji, za sugestią członków Prezydium, zdecydowałem się na pełnienie funkcji prezesa PZK do czasu najbliższego, jesiennego Zjazdu PZK. Bardzo dziękuję dotychczasowemu Prezesowi PZK za dotychczasową działalność dla dobra PZK i deklarację współpracy z Prezydium. Oświadczam, że jestem otwarty na wszelkiego typu inicjatywy, propozycje i sugestie mające na celu ożywienie naszego ruchu krótkofalarskiego i liczę na pomoc ze strony różnych środowisk. A przed nami stoją nowe wyzwania: 4 lipca br. w Warszawie odbędzie się posiedzenie ZG PZK, w czasie którego należy zatwierdzić bilans i rachunek zysków i strat za rok 2019 oraz podjąć stosowne uchwały. Ponadto jesienią czeka nas Krajowy Zjazd Delegatów PZK, na którym wybierzemy nowe władze PZK. Już teraz zapraszam wszystkich krótkofalowców do podjęcia dyskusji w klubach, oddziałach i na szczeblu centralnym w sprawie strategii i przyszłości naszego Związku, a jeśli uda się wypracować kierunki działania PZK na najbliższe lata to możemy pomyśleć o projekcie nowego Statutu PZK.

     Kolejna informacja: pandemia koronowirusa spowodowała zastój w wielu sektorach, w tym w branży wydawniczej. W ostatnim numerze miesięcznika „Krótkofalowiec Polski” zwróciłem się z apelem do krótkofalowców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętej problematyki radiowej o wsparcie finansowe Reakcji „Świata Radio” poprzez reklamy swoich towarów i usług, aby uchronić tę Redakcję przed likwidacją. Redakcja miesięcznika, w obliczu trudności finansowych, od lipca br. zmuszona została do zmniejszenia swoich łamów o 8 stron, natomiast „Krótkofalowiec Polski” od lipca br. będzie miał tylko 3 strony. Mam nadzieję, że będzie to stan przejściowy i kiedyś Redakcja odbije się od dna. Jeśli nie, to zmuszeni będziemy do wydawania „Krótkofalowca Polskiego” w wersji elektronicznej. Ale jedno jest pewne: miesięcznik „Krótkofalowiec Polski” pozostanie. Zatem róbmy wszystko, aby wspomóc Redakcję „Świata Radio” i aby pismo to nadal się ukazywało.

Info: Tadeusz SP9HQJ