Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Śląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Siemianowicach Śl.

29 września br. o godz. 10.15 w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śl., na które przybyło 27 członków tegoż Oddziału. W spotkaniu wziął udział prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF wraz z wiceprezesem PZK Tadeuszem Pamiętą SP9HQJ.

Miłym akcentem zebrania było wręczenie kierownikowi Domu Kultury „Chemik” Panu Zbigniewowi Krupskiemu przyznanego przez Zarząd Główny PZK, na wniosek Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, Medalu im. Braci Odyńców za wybitne zasługi na rzecz PZK i wspieranie jego działalności. Aktu wręczenia Medalu dokonali dwaj przedstawiciele ZG PZK w towarzystwie prezesa Oddziału Marka Nieznalskiego SP9HTY. Ponadto Pan Zbigniew Krupski z rąk prezesa Oddziału otrzymał okolicznościowy puchar. Zebranie to było również okazją do wyróżnienia Bronisława Dudy SP9AI, Andrzeja Tarchalskiego SP9CPU oraz Jana Madeckiego SQ9DXT Odznaką Honorową PZK przyznaną przez Zarząd Główny PZK na wniosek Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Katowicach..

Sprawozdanie z czteroletniej działalności ustępującego Zarządu Oddziału złożył prezes Oddziału Marek Nieznalski SP9HTY wspominając o czterech akcjach dyplomowych tj. zawodach pod nawą „Barbórka” organizowanych we współpracy z LOK, zawodach „VHF Contest”, „Ratownictwie Górniczym” oraz prestiżowych zawodach pod nazwą „90 lat PZK na Śląsku”. Te ostatnie zawody, zorganizowane w 2017 roku przy współudziale trzech śląskich oddziałów terenowych PZK ( Śląski, Górnośląski i Rybnicki OT PZK ) cieszyły się dużym powodzeniem, bowiem łącznie przeprowadzono ponad 20 tysięcy łączności. Najbardziej namacalnym i wymiernym sukcesem jest niewątpliwie uruchomienie na jednym z wieżowców w Siemianowicach Śl. najbardziej nowoczesnego w kraju przemiennika radiowego SR9E, który służy dziś nie tylko zrzeszonym w PZK krótkofalowcom na Śląsku. Autorem i wykonawcą tego przedsięwzięcia jest Jarosław Drużbiński SQ9NFI, znany konstruktor tego typu urządzeń, a któremu to należą się szczególne podziękowania. Wyczerpujące i merytoryczne sprawozdanie z zakresu oddziałowych spraw finansowych i obrotu kart QSL złożył również wiceprezes i skarbnik Oddziału Artur Służałek SQ9BDB i miał się czym pochwalić. Oddziałowa Komisja Rewizyjna nie miała żadnych uwag do pracy Zarządu Oddziału i w zaistniałej sytuacji cały Zarząd jednomyślne uzyskał absolutorium.

W toku dalszych obrad wybrano nowy, trzyosobowy skład Zarządu Oddziału tj. :

1. Marek Nieznalski SP9HTY – prezes Oddziału,

2. Artur Służałek – skarbnik i QSL manager,

3. Henryk Jegła SP9FHZ – członek Zarządu Oddziału.

oraz dwóch zastępców członków Zarządu Oddziału tj. Jana Madeckiego SQ9DXT i Krzysztofa Łuszcza SP9SOI.

Wybrano również trzyosobowy skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej tj.

1. Maciej Kędzierski SP9DQY.

2. Jerzy Zajda SP9BGS.

3. Marcin Palmowski SQ9ITA.

oraz dwóch zastępców członków OKR tj. Krzysztofa Kulanka SP9FMP i Mieczysława Kołodziejskiego SP9NWN. Komisja ta niezwłocznie się ukonstytuuje i podzieli się rolami.

W toku ożywionej dyskusji omawiano najbardziej istotne kwestie związane z funkcjonowaniem PZK jako organizacji pozarządowej, której rolą i zadaniem jest nie tylko szeroko pojęta politechnizacja, funkcja wychowawczo – patriotyczna, ale również funkcja integracyjna środowisk zafascynowanych techniką radiową. Nie należy bowiem zapominać, że współczesny krótkofalowiec to pasjonat, który pracuje nie tylko telegrafią czy fonią, ale otwarty jest na najbardziej nowoczesne techniki radiowe z użyciem komputera, czyli techniki cyfrowe. W tym środowisku nadal jest wielu konstruktorów anten, przemienników, a niektórzy specjalizują się w konstrukcji urządzeń nadawczo – odbiorczych. Znajomość języków obcych w tym hobby jest niezwykle przydatna, a typowe łączności radiowe na fonii z korespondentami zagranicznymi do doskonała okazja do doskonalenia znajomości tych języków i rodzaj bezpłatnej korepetycji.

Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF odpowiadał na liczne pytania zebranych, zapoznając jednocześnie z aktualną sytuacją w PZK stwierdzając, że kondycja finansowa Związku jest w miarę stabilna i nie ma większych zagrożeń. Zwrócił przy tym uwagę na fakt ubezpieczenia członków PZK od odpowiedzialności cywilnej w przypadku zniszczenia anteny przez niezależne od człowieka czynniki cywilizacyjne np. wichura. Stwierdził ponadto, że w listopadzie br. odbędzie się drugie w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego PZK, którego zadaniem będzie uzgodnienie budżetu PZK na rok następny oraz podjęcie najbardziej pilnych decyzji stojących przed PZK. Omówił i przybliżył również kwestię relacji pomiędzy Zarządem Głównym PZK, w tym Prezydium a Główną Komisją Rewizyjną PZK w kontekście ostatnich nieporozumień wynikających z kompetencji tych organów, w tym w sprawie wniosku GKR PZK o zwołaniu NKZD PZK. Zebrani z ulgą przyjęli informację, że nie ma mowy o konfliktach pomiędzy tymi organami, a drobne czasem nieporozumienia są na bieżąco wyjaśniane z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych stron. Na zakończenie swojego wystąpienia prezes PZK oświadczył, że w Prezydium ZG PZK przygotowywany jest tzw. pakiet startowy, który poza folderem informacyjnym zawierał będzie ciekawe gadżety, jako prezent dla osób wstępujących w szeregi PZK, bowiem jednym z głównych celów i działań strategicznych władz centralnych PZK jest wzrost liczebności członków tego Związku.

Zebranie zakończyło się krótko przed godziną 14.00, a jego uczestnicy powrócili do swych domów z zadowoleniem przyjmując niemal rodzinną atmosferę zebrania, dyscyplinę obrad i merytoryczność prowadzonych dyskusji.

Informacja tej samej treści wraz ze zdjęciami znajduje się na portalu pod nazwą „Reporterskim okiem” – portalu Urzędu Miasta Siemianowice Śl. tj.

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/walne-zebranie-krotkofalowcow.12753/

Opracował : Tadeusz SP9HQJ.

{AdmirorGallery}zebranie092018{/AdmirorGallery}