Konferencja zorganizowana przez PZK w Warszawie

6 kwietnia 2011 r. o godz. 11.00 w Centrum Promocji Kultury w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez PZK, objęta patronatem Ministra Środowiska, a skierowana do pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i wojewódzkich stacji sanitarno – epidemiologicznych. W konferencji tej wzięło udział łącznie 31 osób, w tym przedstawiciele tych urzędów z Katowic. Tytuł konferencji : Specyficzne aspekty zgłaszania instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne w świetle ustawy Prawo ochrony środowisk i przepisów wykonawczych. Głównym celem konferencji było zapoznanie urzędników ze specyfiką pracy środowiska krótkofalowców, oddziaływaniem na środowisko naturalne, aspektami prawnymi, jak też uproszczenie i ujednolicenie w skali całego kraju zasad przesyłania tzw. zgłoszenia instalacyjnego do właściwych urzędów. Ze strony śląskich krótkofalowców w konferencji wziął udział Kol. Eugeniusz SP9IIA, prezes Klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. i Tadeusz SP9HQJ jako przedstawiciel Prezydium ZG PZK.

     W ramach konferencji odbyły się 4 wykłady w postaci prezentacji multimedialnych profesjonalnie wykonanych przez znanych krótkofalowców tj :
–  Tomka SP5CCC ? wykład pod tytułem :Rola i miejsce służby radiokomunikacyjnej
   amatorskiej w społeczeństwie,
–  Darka SP2HQY ? wykład pod tytułem : Wymagania prawne ochrony środowiska i
   aktów  wykonawczych w stosunku do służby radiokomunikacyjnej amatorskiej,
–  Małgosię SP5MBS ?wykład pod tytułem : Specyfika wytwarzania pól
   elektromagnetycznych przez służbę radiokomunikacyjną amatorską,
–  Dionizego SP5IEQ ? wykład pod tytułem : Praktyka zgłoszeń instalacji służby
   radiokomunikacji amatorskiej.

W imieniu Ministra Środowiska w konferencji wziął udział Pan Stefan Różyczki, specjalista ds. pól elektromagnetycznych w Departamencie Instrumentów Środowiskowych MŚ, który bacznie śledził przebieg konferencji i na zakończenie odniósł się do głównych tez konferencji. Stwierdził między innymi, że treści zawarte w referatach wywarły ogromne wrażenie na urzędnikach tych instytucji, którzy mieli wyjątkową okazję poznać specyfikę pracy krótkofalarskiej, nie szkodzącej w sposób znaczny dla środowiska naturalnego, a to spowoduje niewątpliwie łaskawsze potraktowanie krótkofalowców przez urzędników przy podejmowaniu decyzji administracyjnych. Stwierdził również, że główne cele konferencji zostały zrealizowane, ponieważ zaowocuje bezkolizyjnym przyjmowaniem zgłoszeń naszych instalacji. Na zakończenie dodał, że jest niezwykle przychylnie nastawiony do środowiska krótkofalowców, ponieważ sam jest krótkofalowcem używającym znaku SP5DIF, choć rzadko bywa na pasmach. Tak więc mamy przychylne stanowisko ze strony Ministerstwa Środowiska, a po konferencji urzędnicy w terenie nieco łagodniej spojrzą na nasze problemy w tym zakresie.

     Jakie wnioski wypływają z tej konferencji ?. Aby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na 3 zasadnicze pytania nurtujące nasze środowisko w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych

1.  Czy instalacje emitujące pola elektromagnetyczne, wykorzystywane amatorskiej
     służbie radiokomunikacyjnej wymagają uzyskania pozwolenia organu środowiska ?

    Odpowiedź :
Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ? prawo ochrony  środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) ? a contrario, instalacje takie nie wymagają pozwolenia.

2.  Czy instalacje emitujące pola elektromagnetyczne, wykorzystywane w amatorskiej
     służbie radiokomunikacyjnej wymagają zgłoszenia, jeżeli emisja nie wymaga
     pozwolenia ?.

     Odpowiedź :

Na podstawie art. 152 ust. 1 i art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ? prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) oraz § 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz. U. Nr 130, poz. 880 ) instalacje takie podlegają zgłoszeniu.

3.  Czy instalacje emitujące pola elektromagnetyczne, wykorzystywane w amatorskiej
     służbie radiokomunikacyjnej wymagają wykonywania pomiarów pól
     elektromagnetycznych ?.

     Odpowiedź :

Na podstawie art. 122 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ? prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są między innymi instalacjami radiokomunikacyjnymi są obowiązani do wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Z kolei art. 122a ust. 2 pkt 2 cytowanej wcześniej ustawy stanowi, że : wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 1 ( art. 122a ), przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. Tak więc jest to obowiązek ustawowy, który należy spełnić.
Warto jednak zwrócić uwagę na zapisy art. 147a ust. 1b cytowanej ustawy, które zwalniają amatorską służbę radiokomunikacyjną z obowiązku dokonywania pomiarów przez akredytowane laboratoria.
Mając na uwadze powyższe stwierdzenie, należy wziąć pod uwagę zapis art. 3 ustawy ? prawo ochrony środowiska, gdzie w pkt. 21 zdefiniowano pojęcie pomiaru tj. : ilekroć ilekroć ustawie jest mowa o pomiarze ? rozumie się przez to również obserwacje i analizy. Tak więc w odniesieniu do amatorskiej służby radiokomunikacyjnej, czyli do krótkofalowców mają zastosowanie analizy, czego przykładem jest analiza dokonana przez Kol. Dionizego SP9IEQ.

Podsumowując powyższe stwierdzenia, należy stwierdzić, że w świetle obowiązujących przepisów prawnych, prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne :

–  nie jest zobowiązany uzyskiwać pozwolenie na wprowadzanie energii do środowiska
   ( art. 180 ustawy ? prawo ochrony środowiska ),
–  jest zobowiązany dokonać zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
   ( art. 152 ustawy ), o ile zrównoważona moc promieniowania izotropowo przekracza 15 W,
– jest zobowiązany do wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku
  ( art. 122a ustawy ), przy czym pomiary może wykonać poza akredytowanym laboratorium
  ( nie ponosi ogromnych kosztów ) lub zastąpić je analizą.

     Mam świadomość, że o ile sam fakt zgłoszenia instalacyjnego do wspomnianych wyżej organów nie powinien stanowić większego problemu dla nadawców, natomiast poważniejszy problem stanowić będzie sporządzenie pomiaru w postaci analizy na podstawie opracowanego wzoru przez Kol. Dionizego SP6IEQ. Aby przyjść z pomocą w tym zakresie śląskim nadawcom, członkowie Klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. przygotowują swoisty wzorzec ? ściągę, której treść uzgodnią z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Katowicach i z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarno ? Epidemiologicznym, po czym zostanie on opublikowany na stronie internetowej Klubu i Oddziału.  

Opracował : Tadeusz SP9HQJ

{vsig}konfwawa{/vsig}