XIV Zjazd Delegatów Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Domu Kultury ?Chemik? w Siemianowicach Śląskich

12 marca br. o godz. 10.00 w Domu Kultury ?Chemik?  w Siemianowicach Śl. odbył się  XIV Zjazd Delegatów Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju, w którym wzięło udział 60 delegatów z ośrodków terenowych województwa. Zarząd Główny LOK reprezentował prezes płk rezerwy Grzegorz Jarząbek, obecni byli też wszyscy członkowie Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach z prezesem Wojciechem Borońskim i dyrektorem Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK Ryszardem Kasprzykiem. Wśród zaproszonych gości byli między innymi : marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, wiceprezydent Katowic Marcin Krupa, wiceprezydent Siemianowic Śl. Henryk Ptasznik, przedstawiciel śląskiego kuratora oświaty Wacław Wójcik, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach mjr Lech Zawodnik oraz przedstawiciel Związku Weteranów Wojska Polskiego kpt rezerwy Ireneusz Guliński. 

Po odegraniu hymnu LOK i uczczeniu minutą ciszy zmarłych w ciągu ostatnich 5 lat członków LOK i po wyborze przewodniczącego Zjazdu i protokolanta miał miejsce miły akcent polegający na wyróżnieniu zasłużonych działaczy LOK medalami organizacyjnymi przyznanymi przez Ministra Obrony Narodowej oraz Zarząd Główny LOK. Aktu dekoracji dokonał wojewoda śląski Adam Matusiewicz wraz z majorem Lechem Zawodnikiem oraz prezes ZG LOK płk rezerwy Grzegorz Jarząbek.

     W pierwszej części Zjazdu wybrano stosowne komisje, po czym sprawozdanie z 5 ? letniej kadencji śląskiej organizacji LOK złożył jej prezes Wojciech Boroński stwierdzają, że główne działania ustępującego Zarządu koncentrowały się wzmożeniu aktywności jednostek terenowych LOK, utrzymaniu stanu liczebnego, a zwłaszcza na dalszym rozwoju sportów obronnych i klubów specjalistycznych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że na dzień 31 grudnia 2010 roku na terenie województwa śląskiego działało 21 zarządów powiatowych, rejonowych i miejskich. Stan osobowy śląskiej organizacji LOK to 6615 członków zrzeszonych w 192 kołach i klubach specjalistycznych. Dla osób niewtajemniczonych w strukturze LOK warto wspomnieć, że do klubów specjalistycznych LOK należą : kluby oficerów rezerwy, strzeleckie, modelarskie, łączności, wodne, płetwonurków, motorowe i motorowodne oraz kluby sportów obronnych. Wojciech Boroński poinformował zebranych o najważniejszych przedsięwzięciach podejmowanych przez Zarząd i ośrodki terenowe LOK na rzecz społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci i młodzieży np. akcja ?Lato? i ?Zima?. Nie sposób tu wymienić wszystkich form działalności śląskich LOK ? owców, ale stwierdzić należy, że były to działania popularyzujące patriotyzm, doskonalenie w sportach obronnych i łączności i w innych dyscyplinach sportowych. Komisja Rewizyjna, mając na uwadze wzmożoną aktywność śląskiej organizacji LOK, wnioskowała o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

     Zabierający głos w dyskusji goście zwracali uwagę na potrzebę funkcjonowania tej organizacji, która szerzy w społeczeństwie i wśród dzieci i młodzieży patriotyzm, politechnizację oraz rozwój sportów obronnych i innych dyscyplin sportowych. Goście deklarowali dalszą potrzebę współpracy z LOK i pomoc dla tej organizacji na wielu płaszczyznach. Z prezentowanych wypowiedzi wynikał jeden oczywisty wniosek : im więcej dzieci i młodzieży w kołach zainteresowań, w tym w kołach LOK ? owskich, tym mniej przestępstw i innych zjawisk kryminogennych wśród dzieci i młodzieży.

     W drugiej części roboczej Zjazdu przystąpiono do właściwego procedowania tj. zrealizowania zaplanowanych celów. Wybrano 21 ? osobowy Zarząd Wojewódzki LOK i jego prezesa w osobie Wojciecha Borońskiego. Wybrano również 5 ? osobową Komisję Rewizyjną oraz 18 delegatów na XIV Zjazd Krajowy LOK. Dyskusja koncentrowała się wokół najbardziej istotnych problemów i specyfiki tej organizacji.

Opracował : Tadeusz Pamięta SP9HQJ

{vsig}zjazddel{/vsig}