Wyciąg z Komunikatu PZK Nr 21/2016 z dnia 25.05.2016 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów w kolejnym komunikacie. A oto najnowsze informacje:

1. XXII Zjazd PZK wybrał nowe władze PZK.

W dniach 21-22 maja br. odbył się w Burzeninie XXII Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Zjazd dokonał wyboru 5 członków Prezydium Zarządu Głównego PZK i ich 2 zastępców, na kolejną kadencję. Prezydium ZG PZK na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowało się w składzie:
1. Waldemar Sznajder, 3Z6AEF – Prezes PZK
2. Tadeusz Pamięta, SP9HQJ – Wiceprezes PZK
3. Jan Dąbrowski, SP2JLR – Wiceprezes PZK
4. Piotr Skrzypczak, SP2JMR – Sekretarz PZK
5. Marek Suwalski, SP5LS – Skarbnik PZK

Zastępcami członków Prezydium ZG PZK zostali:
1. Roman Bal SP9MRN
2. Jerzy Gomoliszewski SP3SLU

XXII KZD PZK wybrał również członków Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, która będzie pracowała w składzie:
1. Jerzy Najda, HF1D – Przewodniczący GKR PZK
2. Jerzy Jakubowski, SP7CBG – Wiceprzewodniczący GKR PZK
3. Leszek Przybylak, SP6CIK – Sekretarz GKR PZK
4. Jan Ćwikła, SP2X – Członek GKR PZK
5. Marek Sikora, SQ8MXS – Członek GKR PZK

Zastępcami członków GKR PZK zostali:
1. Marek Ruszczak, SP5UAR
2. Grzegorz Rendchen, SP9NJ

Dokładny przebieg Zjazdu przedstawiony jest w protokole, który będzie opublikowany na Portalu PZK. Obrady Zjazdu rozpoczęły się o godz. 10:00 w sobotę i trwały do północy, z kilkoma krótkimi przerwami (proceduralnymi i na posiłki). Dużo czasu zajęły sprawy proceduralne, min. ustalenie porządku i regulaminu obrad. Po wystąpieniach Prezesa PZK oraz Przewodniczącego GKR wywiązała się dyskusja, której przebieg był czasami burzliwy. Ostatecznie Zjazd przyjął sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielił skwitowania (absolutorium) ustępującemu Prezydium ZG.
Zjazd ustalił, że wobec istniejącego stanu prawnego nie będą procedowane sprawy związane ze zmianami Statutu i odłożył tę sprawę do kolejnego Zjazdu (nadzwyczajnego). Po przyjęciu, że Prezydium ZG i GKR mają pracować w minimalnych składach określonych Statutem PZK (5 członków + 2 zastępców) odbyła się prezentacja kandydatów do władz i wybory, których wyniki poznaliśmy już po północy.
Kolejny dzień zjazdu to wybory GKR oraz procedowanie kolejnych projektów uchwał i szczegółowych wniosków, których było kilkadziesiąt. Większość z nich została przekazana do opracowania przez nowe władze i stałe komisje. Po przeglądzie i pogrupowaniu wszystkie będą szczegółowo analizowane i ustalone zostaną możliwości oraz tryb ich realizacji.
Na pierwszym posiedzeniu nowego Prezydium ZG nastąpiło jego ukonstytuowanie się, podział funkcji a także pokrótce omówiono sytuację Polskiego Związku Krótkofalowców, organizacyjną i finansową, która nie jest zbyt dobra… Określono również najpilniejsze zadania do wykonania oraz wstępnie rozpatrzono możliwości lokalizacyjne siedziby PZK i Sekretariatu ZG wraz z pionem finansowym.
Obrady Zjazdu zakończyły się wczesnym popołudniem w niedzielę, krótkimi wystąpieniami Przewodniczącego GKR i Prezesa PZK.
Logistykę Zjazdu zapewniał doświadczony zespół: Maciek SP9MRN, Spike SP9NJ, Grasia SP95088 i Wiktor SQ9WTF, który z pomocą Roberta SQ3GOK i Jurka SP3SLU zapewnił nagłośnienie obrad Zjazdu i bezpośredni przekaz audiowizualny do Internetu. Cały materiał dostępny jest off-line na portalu YouTube i będzie wykorzystany do opracowania dokumentacji Zjazdu. Wszystkim serdecznie dziękujemy za ogromny wkład pracy i wysiłek przy niełatwej obsłudze obrad.

[info: Tadeusz SP9HQJ]

2. Nowy skład Prezydium ZG PZK.

XXII Krajowy Zjazd Delegatów zadecydował o zmianach we władzach Związku, dostrzegając konieczność przeprowadzenia pewnych reform w działalności organizacji. Zmiany osobowe nie są rewolucyjne, do Prezydium ZG weszły dwie nowe osoby: Waldemar Sznajder, 3Z6AEF (dotychczasowy prezes Dolnośląskiego OT PZK, OT-01) oraz Marek Suwalski (dotychczasowy prezes Praskiego OT PZK, OT-37). Zasadniczej przebudowie uległ także skład Głównej Komisji Rewizyjnej. Duże poparcie Delegatów (60%) w głosowaniu na obecnego Prezesa PZK dowodzi, że spora część środowiska chce zmian. Ważne jednak, żeby za deklaracjami poparcia poszły czyny, w postaci osobistego, aktywnego udziału w zespołach roboczych, które będą zajmowały się konkretnymi zadaniami. Najważniejsze kierunki działań zostały wymienione w wystąpieniach na Zjeździe: uporządkowanie spraw finansowych, zmiana stylu działalności władz Związku, polityki informatycznej i informacyjnej (w tym promocja, czy wręcz propaganda) oraz szkolenia (młodzieży i dorosłych) związane z pozyskiwaniem nowych członków Związku. Oczywiście, nie należy oczekiwać, że zmiany nastąpią natychmiast, czy nawet w ciągu kilku tygodni… Przygotowanie programów działania, opracowanie planów i określenie szczegółowych celów potrwa, ale będą to robili ludzie, którzy potem będą to wdrażali, szukając sojuszników w Oddziałach Terenowych i Klubach PZK ale także wśród innych organizacji zajmujących się krótkofalarstwem.
Warto jednak nie tylko życzliwie przyglądać się poczynaniom nowego Prezesa PZK i Skarbnika PZK, ale zgłaszać się do aktywnej współpracy. Niech  „[…] każda krytyka będzie poparta argumentami i propozycją rozwiązania problemu – wraz z wyliczeniem kosztów i jasną deklaracją osobistego udziału […]” w działalności zespołu tematycznego, do których zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro Związku i krótkofalarstwa.

[info: Waldemar 3Z6AEF]

4. Filmy z XXII KZD.

Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego i Telewizji Internetowej Krótkofalowców przedstawia linki do dwóch filmów zrealizowanych podczas trwania XXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców, który odbył się w Burzeninie koło Sieradza w dniach 21-22 maja 2016 r.
https://www.youtube.com/watch?v=0G2rWNQF-s4
https://www.youtube.com/watch?v=0G2rWNQF-s4
Info : Jurek SP5BLD Redaktor Naczelny RBI

P.S.
W składzie nowego Prezydium na kolejną kadencję wybrany została przedstawiciel siemianowickiego klubu łączności SP9KJM Tadeusz Pamięta SP9HQJ, który pełnił będzie funkcję wiceprezesa PZK. Gratulujemy !.

{vsig}XXIIKZDPZK{/vsig}